menu

Polityka prywatności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) powstało na potrzeby regulacji ochrony danych osobowych osób fizycznych w Unii Europejskiej. Od dnia 25.05.2018 r. przepisy RODO są stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu ujednolicenia zasad i wzmocnienia ochrony danych osobowych. RODO zastępuje unijną Dyrektywę z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE). Podstawą wprowadzenia zmian w przepisach ochrony danych osobowych są nowe sposoby ich przetwarzania w sieci Internet oraz wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do powstałych z tego tytułu zagrożeń. 

Celem powstania niniejszej Polityki Prywatności jest uregulowanie kwestii przekazywania informacji oraz praw, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych. 

KTO JEST ADMINISTARTOERM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest PROGRESS Kamila Mundzik w siedzibą w Skarżysku – Kamiennej: adres ul. Bobowskich 4, 26-110 Skarżysko – Kamienna. NIP 663 188 23 08 – (dalej „My”).

Możesz się z nami kontaktować:

• bezpośrednio lub za pomocą poczty tradycyjnej -  adres:  PROGRESS Kamila Mundzik., ul. Bobowskich 4, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

• mailowo, na adres:  sklep@przyprawka.pl

• telefonicznie:  +48 600 238 265

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Przetwarzane przez Nas dane osobowe to informacje, które otrzymamy od Ciebie podczas transakcji lub kontaktów z nami. Szczególnie są to dane, które podajesz przy zawieraniu umów z nami, kontaktując się w celu podjęcia określonych działań z naszej strony, występując o fakturę VAT, podczas działań reklamacyjnych, w momencie przystąpienia do Klubu Klienta Przyprawki, zapisania się do e-mail newslettera oraz założenia konta w sklepie on-line. 

Innym rodzajem przetwarzanych przez nas danych są Twoje dane behawioralne odnoszące się do zachowań bezpośrednio w naszej witrynie internetowej, sklepie internetowym oraz profilach w social mediach takich jak Facebook, Instagram i TikTok. Ten rodzaj danych to informacje o transakcjach przez Ciebie dokonanych oraz korespondencji i innych rodzajach kontaktów z nami. To także dane dotyczące Twojej aktywności m.in. przeglądane produkty, rodzaj urządzeń z których korzystasz, dane z plików cookie, wystawiane opinie i recenzje oraz dane lokalizacyjne. Wspomniane dane możemy analizować, tworzyć zestawienia i statystyki na ich podstawie, wykorzystywać w celu poprawienia jakości obsługi klienta oraz kontaktów marketingowych.

CZY PRZEKAZANIE NAM SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie nam jakichkolwiek danych osobowych może nastąpić wyłącznie dobrowolnie. Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych, w żaden sposób nie jest to obowiązek ustawowy, a jedynie można to określić jako wymóg umowny. Należy wziąć pod uwagę kwestię skorzystania z usług i przywilejów proponowanych przez nas, do których podanie niektórych danych osobowych może okazać się konieczne. Są to m. in.:

 • dokonywanie zakupu w naszym sklepie on-line, czyli zrealizowanie umowy z nami zawartej / założenie konta w sklepie internetowym;
 • wystawienie faktury / inny rodzaj rozliczeń, gdzie podanie danych osobowych jest konieczne;
 • korzystanie z przywilejów wynikających z bycia członkiem Klubu Klienta Przyprawki;
 • otrzymywania korespondencji marketingowej, zawierającej m.in. informacje o promocjach oraz rabaty zakupowe;
 • obsługi Twojego odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu.

Dane osobowe, które wymagamy do realizacji sprzedaży - zawarcia umowy; lub innych czynności, z którymi związane jest ich podanie jest określone w formularzach wykorzystywanych na naszej stronie internetowej oraz dostępnych w naszym sklepie stacjonarnym.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAK DŁUGO?

Twoje Dane Osobowe zbieramy w celu:

 • podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (np. poinformowania Cię o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 • zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
  • obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
  • obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
  • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
  • przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:
   • ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
   • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych - przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy
   • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
   • wsparcia obsługi klienta - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy;
   • w celach marketingowych -przez okres trwania umowy;
   • zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie:

 • udzielonej nam zgody w celach w niej określonych - do czasu wycofania zgody,
 • a po wycofaniu zgody - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c) RODO).

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

CZY MOŻEMY PRZEKAZAC TWOJE DANE OSOBOWE?

Tak, przekazujemy Twoje dane osobowe:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:
  • naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta;
  • podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
  • innym administratorom będącym:
   • podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze klientów lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży naszych towarów, w tym usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
   • podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
   • podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
   • podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:
  • wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich Twoich danych lub danych wybranych, które nam wskażesz;
  • informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym Twoje dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe możesz żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych;
  • przekazania kopii Twoich danych osobowych, przy czym jeżeli zwrócisz się do nas o kopie Twoich danych drogą elektroniczną i nie zaznaczysz inaczej, udzielimy informacji powszechnie stosowaną drogą elektroniczną;
 • prawo sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których możesz żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Twoich danych;
 • prawo usunięcia danych osobowych, w ramach którego możesz żądać:
  • usunięcia przez nas Twoich danych osobowych;
  • poinformowania przez nas innych administratorów, którym upubliczniliśmy Twoje dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia tych danych;
  • jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:
   • Twoje dane nie są już nam niezbędne dla celów, dla których je uzyskaliśmy od Ciebie;
   • cofniesz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i jednocześnie nie możemy ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;
   • wniesiesz sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;
   • okaże się, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, np. bez Twojej zgody gdy jest ona niezbędna;
   • usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:
  • jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji;
  • jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem;
  • jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
 • prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez konsekwencji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem, przy czym po cofnięciu zgody, nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych i będziemy musieli je usunąć, chyba, że istnieć będzie inna podstawa prawna do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec:
  • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych;
  • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przy czym gdy złożysz nam taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

JAK ZREALIZOWAĆ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Możesz wystąpić do nas z odpowiednim żądaniem - przekaż oświadczenie: 

 • pracownikowi Sklepu Przyprawka;
 • mailowo, na adres: sklep@przyprawka.pl;
 • korespondencyjnie, na adres: PROGRESS Kamila Mundzik, ul. Bobowskich 4, 26-110 Skarżysko - Kamienna

Zgodnie z obowiązkiem na nas nałożonym, udzielimy Ci wszelkich informacji o podjętych działaniach wynikających z Twojego oświadczenia. 

Jeżeli w terminie miesiąca od otrzymania żądania nie podjęliśmy działań zmierzających do ich spełnienia poinformujemy Cię o powodach takiej sytuacji oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie jako osoby odwiedzającej naszą stronę. Są to informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się Twojego komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz. Dostarczają one danych statystycznych o Twoich ruchach i korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych stron naszego serwisu. Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Twojej wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera – jesteś zatem anonimowy.

Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego www.przyprawka.pl i innych naszych stronach.

Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

 • identyfikacji Ciebie jako osoby zalogowanej w naszym sklepie internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany,
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez Ciebie,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego sklepu internetowego,
 • obsługi Twojego konta w sklepie internetowym,
 • dostosowania zawartości naszych stron do Twoich indywidulanych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej. Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach.